loga FE RP UE

 

TYTUŁ PROJEKTU:


„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – II nabór


NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


REALIZACJĘ GRANTU POWIERZONO GMINIE WROCŁAW


PODMIOTEM OBJĘTYM WSPARCIEM JEST:


Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu


WARTOŚĆ PROJEKTU:


Wysokość grantu: 67.183,64 zł, z czego 56.548,47 zł pochodzi ze środków europejskich, a 10.635,17 zł z budżetu państwa.

Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
• ze środków europejskich 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu,
• ze środków z budżetu państwa 15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

TERMIN REALIZACJI GRANTU:

od 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.

CELE GRANTU:

Celem jest wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w DPS wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Gmina Wrocław dnia 30.06.2021 roku podpisała Umowę o powierzenie grantu nr COVID-19.02.01.95 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

loga MZ NFZ WRO MCUS