ue rpo mdd

IMG 7473a    IMG 7323a    IMG 7325a    IMG 7042a 

Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w partnerstwie z Fundacją „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu, realizuje projekt Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 r. do maj 2022 r.

Całkowita wartość projektu:        8 777 028,16 zł

Wartość dofinansowania:            8 338 176,75 zł

Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla osób starszych, wymagających wsparcia, skierowanych decyzją administracyjną wydaną przez MOPS we Wrocławiu

liczba miejsc: 30

znajduje się na osiedlu Oporów

można dojechać komunikacją miejską: autobusy linii A, 107, 125, 316

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00  tel. 71 364 31 72 wew. 366

Przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy

Treść:

Od 1 marca 2019 w ramach projektu Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy, ul. Karmelkowa 25:

  • • przeznaczony jest dla starszych, niesamodzielnych mieszkańców Wrocławia, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a rodzina lub inne osoby bliskie nie są w stanie tej opieki zapewnić
  • • wsparciem zostaną również objęci opiekunowie faktyczni klientów DDP, najczęściej członkowie rodzin, w zakresie edukacji, poradnictwa oraz wsparcia w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Dzienny dom pomocy świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze: wspierające, terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, terapię ruchową oraz zajęcia kulturalno-oświatowe. Organizowane są różne formy wypoczynku i rekreacji. Zapewniamy co najmniej jeden gorący posiłek, uwzględniający obowiązujące normy żywienia. Podejmowane są działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Przewóz będzie dostępny dla możliwie największej liczby klientów DDP, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDP, a opiekunowie faktyczni/członkowie rodziny nie mają możliwości zapewnienia dowozu klienta do DDP, z zastrzeżeniem możliwości organizacyjnych i logistycznych przewozu w określonym DDP. Klienci kwalifikowani do przewozu otrzymują usługę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy.

KTO KIERUJE DO DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do dziennego domu pomocy oraz odpłatności za pobyt w tym domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

tel. (071) 78-22-300 do 03

fax (071) 78-22-405

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mops.wroclaw.pl


ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DZIENNYCH DOMACH POMOCY

Pobyt w dziennych domach pomocy jest odpłatny zgodnie z uchwałą nr LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Uchwała publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jej jednolity tekst ogłoszony został 4 lipca 2022 r., pod pozycją: 3471).

Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie (kwota podana zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021, poz.1296).

 

Dane teleadresowe:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych

we Wrocławiu ul. Mączna 3

telefon: +48 71 376 99 00,

faks: +48 71 376 99 05,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

tel. (071) 78-22-300 do 03

fax (071) 78-22-405

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mops.wroclaw.pl

Zobacz pozostałe zdjęcia

stopka ue rpo mdd