ue rpo mdd

DSC 8612 Copy  DSC 8608 (Copy)   DSC 8598 (Copy)
 DSC 8593 (Copy)  DSC 8595 (Copy)  DSC 8594 (Copy)
DSC 8601 (Copy) DSC 8604 (Copy) DSC 8605 (Copy)

Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w partnerstwie z Fundacją „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu, realizuje projekt Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 r. do październik 2021 r.

Całkowita wartość projektu:        8 777 028,16 zł

Wartość dofinansowania:            8 338 176,75 zł

Dzienny Dom Pomocy nr 1 (parter) przy ul. Semaforowej 5 przeznaczony jest dla 30 osób starszych niesamodzielnych, wymagających opieki lub wsparcia w czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych, skierowanych decyzją administracyjną wydaną przez MOPS we Wrocławiu.

Dzienny Dom Pomocy nr 1 jest przeznaczony dla mieszkańców Brochowa, których stan psychofizyczny pozwala na samodzielne dotarcie do ośrodka (bez możliwości uzyskania usługi przewozu). Świadczone w nim będą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, integracyjne, wsparcia specjalistyczne oraz wsparcia dla rodzin.

 liczba miejsc: 30

znajduje się na osiedlu Brochów

można dojechać komunikacją miejską - autobusami linii: 114, 125, 133

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

tel. 71 302 75 93

Dzienny Dom Pomocy nr 2 (I piętro) przy ul. Semaforowej 5 przeznaczony jest dla 30 osób starszych niesamodzielnych wymagających opieki lub wsparcia w czynnościach bytowych, higienicznych i pielęgnacyjnych (z możliwością przewozu dla części zakwalifikowanych klientów DPP, na zasadach określonych w Regulaminie DDP), skierowanych decyzją administracyjną wydaną przez MOPS we Wrocławiu. Świadczone w nim będą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, integracyjne, wsparcia specjalistyczne oraz wsparcia dla rodzin.

Liczba miejsc: 30

znajduje się na osiedlu Brochów

można dojechać komunikacją miejską - autobusami linii: 114, 125, 133

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

tel. 71 302 75 18

 

Przyjęcie do Dziennego Domu Pomocy

Od 12 sierpnia 2019 w ramach projektu Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy nr 1 oraz Dzienny Dom Pomocy nr 2, ul. Semaforowa 5:

  • przeznaczony jest dla starszych, niesamodzielnych mieszkańców Wrocławia, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a rodzina lub inne osoby bliskie nie są w stanie tej opieki zapewnić
  • wsparciem zostaną również objęci opiekunowie faktyczni klientów DDP, najczęściej członkowie rodzin, w zakresie edukacji, poradnictwa oraz wsparcia w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Dzienny Dom Pomocy świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze: wspierające, terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, terapię ruchową oraz zajęcia kulturalno-oświatowe. Organizowane są różne formy wypoczynku i rekreacji. Zapewniamy co najmniej jeden gorący posiłek, uwzględniający obowiązujące normy żywienia. Podejmowane są działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Przewóz będzie dostępny dla możliwie największej liczby klientów DDP, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDP, a opiekunowie faktyczni/członkowie rodziny nie mają możliwości zapewnienia dowozu klienta do DDP, z zastrzeżeniem możliwości organizacyjnych i logistycznych przewozu w określonym DDP. Klienci kwalifikowani do przewozu otrzymują usługę zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Dziennego Domu Pomocy.

KTO KIERUJE DO DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po przeprowadzonym postępowaniu wydaje indywidualną decyzję administracyjną o skierowaniu do dziennego domu pomocy oraz odpłatności za pobyt w tym domu. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby starającej się o tę formę pomocy.

JAK STARAĆ SIĘ O WSPARCIE W DZIENNYM DOMU POMOCY?

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa i złóż osobiście w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 w Sekretariacie (pon.-pt. godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy firmy kurierskiej.
  2. Napisz wniosek o przyznanie pobytu w DDP i złóż w MOPS na ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu lub we właściwym Zespole Terenowym Pracowników Socjalnych w MOPS.
  3. Oczekuj na decyzję administracyjną wydaną przez MOPS.
  4. Zgłoś się do DDP w celu załatwienia pozostałych formalności.

O kolejności przyjęcia osób decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji z uwzględnianiem kryteriów dostępu i kryteriów premiujących oraz termin złożenia wniosku przez klienta.

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI dostępne są na stronie:

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom/rekrutacja.html

Ulotka nt. dziennych domów pomocy do pobrania w PDF

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DZIENNYCH DOMACH POMOCY

Pobyt w dziennych domach pomocy jest odpłatny zgodnie  z uchwałą nr XLVI/967/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  14 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 27 września 2017 r. poz.3953.)

Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

 

Dane teleadresowe:

Biuro projektu

Miejskie Centrum Usług Socjalnych

we Wrocławiu ul. Mączna 3

telefon: +48 71 376 99 40,

faks: +48 71 376 99 05,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

tel. (071) 78-22-300 do 03

fax (071) 78-22-405

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mops.wroclaw.pl

stopka ue rpo mdd