Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław  nieposiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1875 zm.)
  2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r.  poz. 1868 ze zm.)
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
  4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1769 z późń. zm.)
  5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 882 ze zm.)
  6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.734)
  7. Statutu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wprowadzonego uchwałą nr XXIII/499/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2016 r.
  8. regulaminu organizacyjnego MCUS ( zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 09:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 06:00 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 06:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 06:05 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 06:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 06:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 07:35 Super User