Struktura Organizacyjna
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) działa na terenie Wrocławia i zapewnia opiekę dla 644 mieszkańców domów pomocy społecznej (opieka całodobowa) oraz dla ponad 146 klientów w dziennych domach pomocy (pobyt w placówkach dziennego pobytu).

MCUS kieruje Dyrektor jednoosobowo, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia. Dyrektor zarządza MCUS i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor kieruje pracą MCUS przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

Strukturę organizacyjną MCUS tworzą komórki organizacyjne bezpośrednio podległe:

1) Dyrektorowi:

a. Dział Kadr,
b. Zespół Terapii Ruchowej,
c. Zespół Techniczny,
d. konsultant ds. terapeutyczno-opiekuńczych,
e. samodzielne stanowisko rewidenta,
f. samodzielne stanowisko ds. kancelarii i sekretariatu,
g. samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
h. Inspektor ochrony danych
i. Działy Administracyjne (I, II, III, IV),
j. Działy Opiekuńcze (I, II, III, IV) - Sekcje Opiekuńcze,
k. Psycholodzy (I, II, III, IV),
l. kapelani (I, II, III, IV);

2) Zastępcy Dyrektora:

a. Dział Zamówień Publicznych,

b. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej

c. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skwierzyńskiej 23/2

d. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Stefana Żeromskiego 37/1

e. Dzienny Dom Pomoc przy ul. Tadeusza Kościuszki 67

f.  Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

g. Dzienny Dom Pomocy  nr 1 przy ul. Semaforowej 5

h. Dzienny Dom Pomocy  nr 2  przy ul. Semaforowej 5

i.  Dzienny Dom Pomocy  przy ul. Skoczylasa

j. Specjalista ds. koordynacji projektu,

k. samodzielne stanowiska ds. prawnych i/lub organizacyjnych,

l. samodzielne stanowiska ds. informatycznych,

ł. Zespoły Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej (I, II, III, IV);

3) Głównemu Księgowemu – Dział Księgowości.

 

Komórki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt.1 lit. i-l oraz w pkt. 2 lit. g realizują swoje zadania bezpośrednio w określonych domach pomocy społecznej.

Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki do drugiej. Dyrektor ustala wymiar czasu pracy oraz liczbę samodzielnych stanowisk pracy danego rodzaju w zależności od wymagań określonych przepisami prawa lub zapotrzebowania na pracę danego rodzaju w MCUS i w ramach zatwierdzonej przez Prezydenta Wrocławia liczby etatów.

Pracą komórek organizacyjnych kierują odpowiednio:
1) działu - kierownik;
2) zespołu - kierownik lub koordynator;
3) sekcji – kierownik;
4) Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25- kierownik.

Kierownicy i koordynatorzy sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłowością oraz terminowością załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne.

W MCUS zorganizowany jest system kontroli zarządczej. Podstawę prowadzonej działalności kontrolnej stanowią wprowadzone odrębnym zarządzeniem Dyrektora, procedury kontroli zarządczej.

Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień i sprawowania nadzoru wykonują:
• Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
• pracownik na samodzielnym stanowisku rewidenta w zakresie racjonalnej gospodarki budżetem i mieniem;
• podmiot zewnętrzny świadczący usługi doradztwa prawnego w zakresie przedkładanych do zaopiniowania spraw;
• pracownicy na samodzielnych stanowiskach d/s informatycznych w zakresie korzystania przez pracowników MCUS z zasobów informatycznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 10:06 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 22:35 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 08:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 17:38 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 10:25 Michał Wolicki