Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) działa na terenie Wrocławia i zapewnia opiekę dla 644 mieszkańców domów pomocy społecznej (opieka całodobowa) oraz dla ponad 146 klientów w dziennych domach pomocy (pobyt w placówkach dziennego pobytu).

MCUS kieruje Dyrektor jednoosobowo, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia. Dyrektor zarządza MCUS i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor kieruje pracą MCUS przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

Strukturę organizacyjną MCUS tworzą komórki organizacyjne bezpośrednio podległe:

1)      Dyrektorowi:

 1. Dział Kadr,
 2. Zespół Terapii Ruchowej,
 3. Zespół Techniczny,
 4.  konsultant ds. terapeutyczno-opiekuńczych,
 5.  samodzielne stanowisko rewidenta,
 6.  samodzielne stanowisko ds. kancelarii i sekretariatu,
 7.  samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 9. Działy Administracyjne (I, II, III, IV),
 10.  Działy Opiekuńcze (I, II, III, IV) - Sekcje Opiekuńcze,
 11.  Psycholodzy (I, II, III, IV),
 12. kapelani (I, II, III, IV);

2)  Zastępcy Dyrektora:

 1.  Dział Zamówień Publicznych,
 2.  Zespół Dziennych Domów Pomocy,
 3. samodzielne stanowiska ds. prawnych i/lub organizacyjnych,
 4. samodzielne stanowiska ds. informatycznych,
 5. Zespoły Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej (I, II, III, IV);

3)  Głównemu Księgowemu – Dział Księgowości.

Komórki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt.1 lit. i-l oraz w pkt. 2 lit. e realizują swoje zadania bezpośrednio w określonych domach pomocy społecznej.

Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki do drugiej. Dyrektor ustala wymiar czasu pracy oraz liczbę samodzielnych stanowisk pracy danego rodzaju w zależności od wymagań określonych przepisami prawa lub zapotrzebowania na pracę danego rodzaju w MCUS i w ramach zatwierdzonej przez Prezydenta Wrocławia liczby etatów.

Pracą komórek organizacyjnych kierują odpowiednio:

1) działu - kierownik;

2) zespołu - kierownik lub koordynator;

3) sekcji – kierownik.

Kierownicy i koordynatorzy sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłowością oraz terminowością załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne.

W MCUS zorganizowany jest system kontroli zarządczej. Podstawę prowadzonej działalności kontrolnej stanowią wprowadzone odrębnym zarządzeniem Dyrektora, procedury kontroli zarządczej.

Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień i sprawowania nadzoru wykonują:

 • Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 • pracownik na samodzielnym stanowisku rewidenta w zakresie racjonalnej gospodarki budżetem i mieniem;
 • podmiot zewnętrzny świadczący usługi doradztwa prawnego w zakresie przedkładanych do zaopiniowania spraw;
 • pracownicy na samodzielnych stanowiskach d/s informatycznych w zakresie korzystania przez pracowników MCUS z zasobów informatycznych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 08:06 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:40 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 21:35 Super User