naglowekO projekcie     Opis projektu    Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu   Koordynator projektu    Kontakt

TYTUŁ PROJEKTU:

Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa


Lider projektu: Gmina Wrocław

Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – partner krajowy
 • Azienda Pubblica di Servici alla Persona  Giorgio Gasparini Vignola (MODENA, WŁOCHY) – partner ponadnarodowy 


Opis projektu:
Głównym celem projektu jest
podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez transfer, zaadoptowanie 

i wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym i krajowym.

Nowy model wsparcia klientów Dziennych Domów Pomocy będzie podlegał na:

 • podniesieniu wiedzy klientów Dziennych Domów Pomocy, członków rodzin oraz opiekunów faktycznych z zakresu bezpieczeństwa zachowań poprzez prowadzenie szkoleń/spotkań,
 • utrwaleniu pozytywnych działań i zachowań prewencyjnych klientów Dziennych Domów Pomocy, 
 • wzroście wiedzy i umiejętności pracy Dziennych Domów Pomocy w zakresie zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń oraz w zakresie umiejętności przekazywanej wiedzy podopiecznym poprzez prowadzenie szkoleń dla pracowników Dziennych Domów Pomocy,
 • opracowaniu modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów Dziennych Domów Pomocy.

 

Uczestnikami projektu będą klienci Dziennych Domów Pomocy, członkowie rodzin, opiekunowie faktyczni (odbiorcy) oraz pracownicy Dziennych Domów Pomocy (użytkownicy).

 

Realizator projektu:
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 1 274 300,49 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 236 071,48 zł
 • Wkład własny: 38 229,01 zł


Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022 r.

Cel projektu:

Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy to projekt mający na celu podniesienie jakości świadczonych usług świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom we współpracy z partnerem krajowym i ponadnarodowym.
Model wsparcia dotyczy rozszerzenia i poprawy jakości oferty usług w zakresie opieki klientów Dziennych Domach Pomocy,
Produktem projektu będzie model możliwy do wykorzystania przez podmioty prowadzące Dzienne Domy Pomocy w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, zawierający szczegółowe instrukcje wdrożenia.


Biuro projektu:
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3,

54-131 Wrocław

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo    logoASP