logotypy góra przeciwdziałanie wykluczeniu COVID 19

TYTUŁ PROJEKTU:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REALIZACJĘ GRANTU POWIERZONO GMINIE WROCŁAW


PODMIOTAMI OBJĘTYMI WSPARCIEM SĄ:

 1. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3

 2. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68

 3. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25

 4. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8

 5. Dom Pomocy Społecznej „ARKA” przy ul. Jutrosińskiej 29 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja L’Arche, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

 6. Dom Pomocy Społecznej „ARKA 2” przy ul. Jutrosińskiej 29 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja L’Arche, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

 7. Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” przy ul. Ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, ul. Ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

 8. Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Przyjazny Dom, ul. Stanisława Jabłonki, ul. Okulickiego 2, 51-216 Wrocław

 9. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Farnej 3 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska, ul. Kard. B. Kominka 3-5, 50-329 Wrocław

 10. Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” przy ul. Świątnickiej 25/27 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, ul. Ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

 11. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Mari Nieustającej Pomocy, ul. Kolejowa 4, 47-450 Krzyżanowice

 12. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej 40 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska, ul. Kard. B. Kominka 3-5, 50-329 Wrocław

 13. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Marcina 10 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Karkowska, ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków

 
Łączna wysokość Grantu 708.206,30 zł, w tym:

 • ze środków UE 601.975,36 zł
 • ze środków budżetu państwa 70.820,63 zł
 • ze środków BWD 35.410,31 zł

 
TERMIN REALIZACJI GRANTU

od 26.10.2020 r. do 31.03.2021 r.

 
CELE GRANTU:

niwelowanie skutków występowania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w instytucjach opieki całodobowej (DPS) we Wrocławiu, w szczególności poprzez:

 • zmniejszenie ryzyka przenoszenia wirusa poprzez zastosowanie urządzeń do dezynfekcji czy ozonowania, ponadto sprzętu do dekontaminacji,
 • wzmocnienie komplementarności wsparcia udzielanego w DPS poprzez możliwość wykorzystania sprzętu dedykowanego dla osób z chorobami układu oddechowego czy leżących, które potrzebować będą wsparcia za pomocą specjalistycznego sprzętu, który może być wykorzystany w warunkach DPS, w stanie epidemii i w szczególności podczas kwarantanny czy izolacji mieszkańców,
 • zapewnienie pracownikom sprzętu, zwiększającego efektywność udzielanego w DPS wsparcia – co przekłada się na efektywność pracy pracowników,
 • zapewnienie izolowanym mieszkańcom wyposażenia, niezbędnego do świadczenia im usług w DPS w warunkach COVID-19.Środki w ramach grantu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów. Działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dolnośląskich DPS-ach i szpitalach, wzmocnienie tych instytucji w przeciwdziałaniu skutków COVID-19 oraz wzmocnienie komplementarności wsparcia udzielanego przez DPS i szpitale w zabezpieczaniu życia i zdrowia osób w nich przebywających.

Grant przeznaczony jest na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Gmina Wrocław dnia 25.11.2020 roku podpisała Umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20.

 

                                                                                       logo DOPS                         logo wroclaw                       logo mcus