Aktualizacja z dnia 21.02.2024 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników naszej strony internetowej www.mcus.pl. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy oraz jak je wykorzystujemy. Prosimy o uważne przeczytanie Polityki Prywatności przed korzystaniem z naszej strony internetowej.
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony www.mcus.pl w dalszej części zwanej „Stroną www”.


II. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 71 376 99 00.
2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników Strony www, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
2. Administrator, w oparciu o przepisy RODO, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
1) Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
2) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
3) gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Korzystanie ze Strony www nie wymaga dokonania rejestracji przez Użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. 2. W przypadku opisanym w ust. 1, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko.
3. Niezależnie od powyższego, Użytkownik korzystający ze Strony www może udostępnić Administratorowi następujące dane:
1) adres IP;
2) adres URL żądania;
3) nazwa domeny;
4) rodzaj przeglądarki;
5) liczba interakcji ze Stroną www;
6) ilość czasu spędzonego na Stronie www;
7) data i godzina korzystania ze Strony www;
8) dane geolokalizacyjne;
9) informacje techniczne o urządzeniu.
4. Celem przetwarzania przez Administratora danych, o których mowa w ust. 3, jest analizowanie działań poszczególnych Użytkowników, którzy korzystają ze Strony www, a także dopasowywanie zawartości Strony www, dostarczenia informacji, realizacji usług. Dane, o których mowa w ust. 3, zbierane są w sposób zautomatyzowany. Zgoda Użytkownika pozwoli Administratorowi na usprawnienie działania Strony www. Zgoda jest dobrowolna i nie jest wymagana dla poprawnego korzystania ze Strony www. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody w tym zakresie, Administrator zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika.


V. Okres przechowywania danych osobowych
Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane będą w następujących okresach:
1) pliki cookies – 1 rok,
2) dane analityczne – 24 miesiące (od ostatniej wizyty na Stronie www),
3) pozostałe dane – 2 lata, chyba, że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną usunięte na żądanie lub zostanie wyrażony sprzeciw.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom
Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:
1) pracownicy oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych i są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
2) partnerzy Administratora, organy publiczne, którym zostaną przekazane dane z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa Użytkownika
1. Użytkownikowi, który przekazał dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
1) dostęp do treści swoich danych,
2) sprostowanie danych,
3) modyfikacja danych.
4) ograniczenie przetwarzania danych,
5) usunięcie danych,
6) przenoszenie danych.
2. Poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator, w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.
3. Użytkownik może skorzystać z uprawnień, o których mowa wyżej, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w rozdziale X pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności.
4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO.

VIII. Pliki cookies
1. Strona www w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.
2. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Strony www, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Stronę www w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Strony www oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania ze Strony www.
4. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zaznaczając zgodę w oknie dialogowym dotyczącym plików cookies niezwłocznie po załadowaniu przez przeglądarkę Strony www. Wyrażenie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookies jest dobrowolne w przypadku cookies funkcjonalnych, dotyczących analityki, wydajności i innych. Wymagane pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i strona nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby. W każdym momencie możesz zaktualizować lub zmienić udzielone zgody, klikając w ustawienia cookies w stopce strony.
5. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony www.

IX. Przekazywanie danych poza EOG
Nasi Partnerzy i podmioty trzecie mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z nich, np. Google czy Microsoft mają siedzibę poza terytorium EOG. Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony Twoich danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) oraz stosownie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.

X. Bezpieczeństwo danych Użytkownika oraz dzieci
1. Administrator zobowiązuje się, że zastosuje adekwatne środki techniczne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych Użytkownika, starając się zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.
2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami obowiązującego prawa.
3. Administrator oświadcza, iż nie będzie świadomie zbierał i przetwarzał danych osobowych pochodzących od osób poniżej 16 roku życia, bez uzyskania w pierwszej kolejności zgody od ich rodziców lub innych prawnych przedstawicieli.
4. W przypadku, gdy Administrator otrzyma informację, iż uzyskał nieświadomie dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, to Administrator zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania mające na celu zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich usunięcie.

XI. Uwagi końcowe
1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.
2. Strona www MCUS zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Prosimy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej Strony www.
3. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: iod[at]mcus.pl lub korespondencyjnie na adres: Miejskie Centrum Usług socjalnych, ul. Mączna 3; 54-131 Wrocław