ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 131 Wrocław

poszukuje pracownika na stanowisko:

Opiekun medyczny (1 etat)
w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

1. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku opiekun medyczny,
3) dyplom w zawodzie opiekun medyczny lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane ukończone szkolenia:
- w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
- z zakresu realizowanej usługi opiekuńczej, w wymiarze minimum 80-godzin,
w przypadku gdy nie były one realizowane w ramach programu szkolnego,
2) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym wolontariackie, osobiste wynikające
z pełnienia roli opiekuna faktycznego lub zawodowe (w przypadku gdy nie było ono realizowane
w ramach programu szkolnego),
3) mile widziana umiejętność obsługi komputera,
4) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: XII 2019 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności opiekuna medycznego obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności higienicznych,
2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej dla klientów w ramach kompetencji opiekuna medycznego
(w szczególności zaleconej przez lekarza),
3) wspieranie procesu leczenia w zakresie dla usług opiekuńczych specjalistycznych w systemie pomocy społecznej,
4) rozpoznawanie potrzeb biopsychospołecznych klientów oraz ich możliwości funkcjonowania,
5) tworzenie indywidualnego programu opiekuńczego klienta obejmującego pomoc w czynnościach dnia codziennego, mobilizowanie i podtrzymywanie aktywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego oraz uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
6) pomoc i wsparcie opiekuńcze, realizowane poprzez dobranie odpowiednich metod, technik
i narzędzi zapewniających kompleksową opiekę dostosowaną do potrzeb i możliwości osoby starszej będącej klientem,
7) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego realizowanego we współpracy
z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
8) towarzyszenie i wsparcie klienta w ich codziennych czynnościach i wypoczynku,
9) prowadzenie dokumentacji, dotyczącej realizacji sług.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy
3) świadczenie usług opiekuńczych dla klientów.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny– opatrzone własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu realizowanej usługi opiekuńczej w wymiarze minimum 80 godzin,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych
(np. zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego).

8. Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

9. Termin i miejsce składania oferty:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-77/19”, do dnia 22.11.2019 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

10. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenie), drogą elektroniczną
lub telefonicznie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html

- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html 

- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  przy ul. Mącznej 3.

stopka ue rpo mdd

 
 
 
 
 
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.36 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 listopad 2019 12:20 Super User