Projekt pn.: Domowa przystań

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych świadczonych w Dziennych Domach Pomocy  poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu wsparcia klientów Dziennych Domów Pomocy  oraz ich rodzin i/lub opiekunów w miejscu zamieszkania, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym  i krajowym.

 Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez:

- Gminę Wrocław – Lider projektu,  w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Partner krajowy projektu

- Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta Di Bologna – Partner ponadnarodowy projektu 

beneficijent 1   mcus 1 partner krajowy 1 partner miedzynarodowy 1