ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

poszukuje pracowników na stanowisko:

Opiekun (2 etaty)
w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie:
a) średnie zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej
lub
b) średnie o profilu ogólnym, w tym zakresie niezbędne jest doświadczenie w realizacji usługi (zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego),
3) 80-godzinne szkolenie z zakresu świadczonej usługi oraz odrębne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej – w przypadku gdy nie było zrealizowane w ramach programu szkolnego,
4) co najmniej roczny staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2019 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności opiekuna obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności higienicznych,
2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej dla klientów w ramach kompetencji opiekuna
(w szczególności zaleconej przez lekarza),
3) tworzenie indywidualnego programu opiekuńczego klienta obejmującego pomoc w czynnościach dnia codziennego, mobilizowanie i podtrzymywanie aktywności, zapewnienie bezpieczeństwa
i wsparcia emocjonalnego oraz edukacja i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia,
4) pomoc i wsparcie opiekuńcze, realizowane poprzez dobranie odpowiednich metod, technik
i narzędzi zapewniających kompleksową opiekę dostosowaną do potrzeb i możliwości osoby starszej będącej klientem,
5) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego realizowanego we współpracy
z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
6) towarzyszenie i wsparcie klientów w ich codziennych czynnościach i wypoczynku,
7) opieka podczas przewozu klientów do dziennego domu pomocy i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach wsparcia towarzyszącego,
8) prowadzenie dokumentacji, dotyczącej realizacji usług.

5. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zawodzie,
2) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji usług (np. zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu realizowanej usługi w wymiarze minimum 80 godzin lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia
w ramach programu szkolnego,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie tych szkoleń w ramach programu szkolnego,
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

7. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października
2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

8. Termin i miejsce składania ofert: 
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 14.01.2019 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 146 (Dział Kadr) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

9. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail). Prosimy o sprawdzanie podanej skrzynki elektronicznej.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/praca.html, https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom.html
  https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 grudzień 2018 21:55 Super User