Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych prowadzi następujące domy:

 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 - typ dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68 - typ dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 - typ dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 - typ dla osób przewlekle psychicznie chorych

RODZAJE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYJĘCIA DO DPS

Warunkiem przyjęcia do DPS jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i umieszczeniu w domu pomocy społecznej, o określonym profilu.

KTO KIERUJE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz o umieszczeniu domu pomocy społecznej oraz  decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,  w dniu jej kierowania.

Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta.

Dla mieszkańców Miasta Wrocławia właściwy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, do którego osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej składa pisemny wniosek.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
  tel. 71 78 22 300 do 03 
  fax 71 78 22 405

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;

4) oraz fakultatywnie osoby niewymienione powyżej

-   przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu; 
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej

-   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

-  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;   

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.