ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

Celem głównym jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby niesamodzielne, w szczególności starsze, oraz ich opiekunowie faktyczni, najczęściej członkowie rodzin.

Główne zadania przewidziane w ramach realizacji projektu to:

  • przygotowanie do świadczenia usług w dziennych domach pomocy w ramach, którego zapewnione będzie poradnictwo psychologiczne i organizacyjne,
  • zapewnienie funkcjonowania dziennych domów pomocy przy ulicach: Karmelkowej 25, Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ulicy Semaforowej 5, Skoczylasa 8, w tym realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz aktywizacja klientów dziennego domu,
  • wsparcie specjalistyczne dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów, rodzin,
  • integracja lokalna, międzypokoleniowa,
  • przewóz wraz z opieką dla klientów trzech dziennych domów pomocy.

Kompleksowe działania zaplanowane w projekcie zwiększają dostęp do spersonalizowanych usług społecznych adresowanych do osób niesamodzielnych, w szczególności starszych, a jednocześnie są ukierunkowane na poprawę jakości ich życia.

Główne rezultaty projektu to:

- poradnictwo psychologiczne i organizacyjne dla klientów i ich opiekunów faktycznych,

- wsparcie dla opiekunów faktycznych i klientów dziennych domów pomocy w postaci warsztatów i konsultacji indywidulanych,

- wsparcie mobilności,

-  wysokiej jakości zintegrowane usługi opiekuńcze.

stopka ue rpo mdd new