naglowekO projekcie     Opis projektu    Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu   Koordynator projektu   Kontakt

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie nr 1

Przygotowanie Nowego Modelu Zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom (NMZ) we współpracy z partnerem zagranicznym

Okres realizacji zadania od dnia 01.09.2019 - 31.07.2020  (11 m-cy)

ETAP I - IX.2019

- powołanie zespółu merytorycznego ds. przygotowania i wdrożenia NMZ. I zespół- Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) - 8 ekspertów; II zespół- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMED) - 5 ekspertów; III zespół - Azienda Pubblica di Servici alla Persona  Giorgio Gasparini Vignola (MODENA, WŁOCHY) – (PZ) - 4 ekspertów. 

Co najmniej 1 ekspert - specjalista w dziedzinie niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób niepełnosprawnych (ON), równości szans i płci, przeprowadzi w tym zakresie szkolenie dla personelu (termin szkolenia IX.2019).

ETAP ZREALIZOWANY

ETAP II - 5.IX.2019 - 29.II.2020 

-pogłębiona diagnostyka stanu istniejącego w Polsce w zakresie możliwości merytorycznych planowanych do wdrożenia NMZ w Polsce. Badania własne MCUS i UMED poprzedzone określeniem potrzeb i założeń do diagnostyki we wrocławskich DDP, i w skali kraju. Wynik: raporty i rekomendacje autorów. PZ dostarcza niezbędne informacje o przedmiocie badań z funkcjonującego u PZ systemu. 

(grupa docelowa: klienci DDP, pracownicy DDP).

ETAP ZREALIZOWANY

ETAP III -  25.06.2020

Warsztaty on-line z Parterem Zagranicznym przygotowujące do opracowania roboczej wersji Nowego Modelu Wsparcia. Zapoznanie się z dotychczasowymi wynikami prac, wymiana uwag i wskazówki do zebranego materiału Planowany termin warsztatów: 25.06.2020

ETAP ZREALIZOWANY

ETAP IV - VI. 2020 

- dopracowanie koncepcji modelu do testowania - zespoły MCUS i UMED. Zebranie informacji i przygotowanie raportu z warsztatów on-line

ETAP ZREALIZOWANY

ETAP V - VII. 2020

- stworzenie przewodnika po NMZ do testowania -na podstawie koncepcji przyjętego rozwiązania zespoły MCUS i UMED opracują przewodnik po NMZ w celu jego wykorzystania w testowaniu przyjętego rozwiązania - wersja elektroniczna.

ETAP ZREALIZOWANY

Zadanie nr 2

Testowanie NMZ

Okres realizacji zadania od dnia 01.08.2020 do 31.10.2020 oraz od - 01.03.2021 do 31.07.2021  (8 m-cy)

ETAP I- VIII.2020 - IX.2020 

- opracowanie narzędzi badawczych do testowania przez ekspertów UMED. Eksperci MCUS -ankiety i formy obserwacji.

ETAP ZREALIZOWANY

ETAP II - X.2020;  V.2021 - VII.2021

- testowanie wypracowanego modelu: 

1) bieżąca praca w zakresie NMZ z testowymi grupami przez 6 m-cy.

2) szkolenia dla pracowników MCUS - pracownicy 8 DDP (grup testowe) prowadzone przez ekspertów UMED.

Ramowy zakładany zakres szkoleń:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilności, równowagi i upadki” 

2 szkolenie „Sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych”

3 szkolenie „Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych”

4 szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podeszłym wieku”

5 szkolenie „Edukowanie klientów i utrwalanie ich nowych nawyków usprawniających styl życia codziennego mieszkańca”

W szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie 40 pracowników MCUS, w związku z tym 

zaplanowano 3 edycje po 5 szkoleń dla każdej z grup 3 grupy pracowników (1 szkolenie 

16 osób) szkoleń (łącznie 15 szkoleń 1 dniowych). 

W szkoleniach zostaną użyte metody i narzędzia przełamujące stereotypy związane z płcią 

i niepełnosprawnością. Materiały szkoleniowe będą nagrane na pendrive'ach. 

Dokładne terminy szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

3) szkolenia dla klientów DDP i członków rodzin/opiekunów faktycznych prowadzone 

przez ekspertów UMED. 

Zakres szkoleń:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilności, równowagi i upadki 

(w tym sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych)”

2 szkolenie „Warsztaty: profilaktyka w zakresie ograniczania nieszczęśliwych zdarzeń, 

przeciwdziałanie negatywnym czynnikom wypływających z problemów związanych 

z barierami architektonicznymi”.

Szkolenia odbędą się w zakresie 2 powyżej tematyk, po 2 szkolenia w 8 DDP łącznie 

16 szkoleń. Zaplanowano udział 90 klientów DDP i 20 członków rodzin/opiekunów 

faktycznych. 

Terminy szkoleń:

szkolenia dla Pracowników MCUS:

1) temat szkolenia: Edukowanie klientów i utrwalenie ich nowych nawyków usprawniających styl życia

data szkolenia: 09.06.2021; 13.07.2021; 14.07.2021

2) temat szkolenia: Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podeszłym wieku

data szkolenia: 10.06.2021; 17.06.2021; 24.06.2021

3) temat szkolenia: Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych

data szkolenia: 16.06.2021; 23.06.2021; 30.06.2021

4) temat szkolenia: Sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych

data szkolenia: 22.06.2021; 25.06.2021; 29.06.2021

5) temat szkolenia: Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilności, równowagi i upadki

data szkolenia: 15.06.2021; 21.06.2021; 28.06.2021

szkolenia dla Klientów DDP i Członków rodzin Klientów:

1) temat szkolenia: Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilności, równowagi i upadki

data szkolenia: 14.06.2021; 17.06.2021; 21.06.2021; 23.06.2021; 24.06.2021; 25.06.2021; 28.06.2021; 30.06.2021

2) temat szkolenia: Warsztat: Profilaktyka w zakresie ograniczenia nieszczęśliwych zdarzeń

data szkolenia: 11.06.2021; 14.06.2021; 18.06.2021; 21.06.2021; 25.06.2021; 28.06.2021; 29.06.2021; 30.06.2021

4) bieżący monitoring testowania prowadzony przez ekspertów MCUS, na podstawie 

wypracowanych narzędzi badawczych -obserwacje, korekty i uwagi do modelu, 

przygotowanie i uzupełnienie danych do analizy i raportu z testowania. 

Uczestnicy na etapie testowania będą pozyskiwać wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem 

sprzętów specjalistycznych w zakresie swojego bezpieczeństwa i profilaktyki 

niebezpiecznych zdarzeń. Zapewniony zostanie kontakt z ekspertami UMED i MCUS.

ETAP ZAKOŃCZONY

Zadanie nr 3

Analiza efektów testowanego NMZ w zakresie oferty świadczonych usług dla mieszkańców DPS i klientów DDP

 Okres realizacji zadania od dnia 01.08.2021 – 31.10.2021  (3 m-ce)

ETAP I -  VIII.2021

- analiza danych zebranych w procesie testowania i przygotowywania danych do raportu 

przez ekspertów MCUS.

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP II - VIII.2021 

- zestawienie wyników testowych z danymi historycznymi przez ekspertów MCUS

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP III - IX.2021

- analiza danych i opracowanie raportu z testowania przez eksp. UMED. Raport z 

testowania nie będzie zawierał stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością, 

podkreśla równe traktowanie użytkowników i odbiorców NMZ.

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP IV- IX.2021

wizyta studyjna u Partnera Zagranicznego wizyta ekspertów MCUS, UMED (łącznie 13 osób), w celu wymiany doświadczenia, zdobycia informacji, obserwacji sposobów rozwiązania problemu PZ, tak, aby wypracowane rozwiązanie było optymalne do wdrożenia w Polsce (wykorzystanie doświadczenia PZ, aby ograniczyć potencjalne błędy i ewentualne ryzyko).  

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP V - IX.2021

Weryfikacja i uzupełnienie materiałów o doświadczenie i wiedzę z wizyty studyjnej, opracowanie założeń do wersji ostatecznej modelu

ETAP ZAKOŃCZONY

Zadanie nr 4

Opracowanie ostatecznej wersji NMZ

 

Okres realizacji zadania od dnia 01.11.2021 – 30.04.2022  (6 m-cy)

ETAP I - XI.2021 -XII.2021

- opracowanie NMZ z uwzględnieniem wyników testowania - zadanie realizowane przez ekspertów MCUS przy udziale ekspertów UMED. 

Opracowany model uwzględnia wyniki przeprowadzonych wcześniej zadań.

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP II - I.2022– II.2022

- opracowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania, której kształt i charakter będzie wynikać z jego specyfikacji – zadanie realizowane przez ekspertów MCUS i UMED. Eksperci wykorzystają raport z analizy wyników testowych oraz doświadczenie i wiedzę PZ w trakcie bieżących konsultacji. Ostatnia wersja NMZ oraz instrukcji będzie uwzględniała zasadę racjonalnego projektowania, aby rozwiązanie było uniwersalne, wygodne, użytkowe, czytelne, intuicyjne i elastyczne w stosowaniu. Opracowania te nie będą podkreślać 

stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością.

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP III - III.2022 – IV.2022

- wypracowanie ostatecznej wersji modelu przez ekspertów MCUS wraz z instrukcją użytkowania modelu oraz jego druk dla zdefiniowanych użytkowników.

 ETAP ZAKOŃCZONY

Zadanie nr 5

Wdrożenie ostatecznej wersji NMZ w zakresie oferty świadczonych usług 

dla mieszkańców DPS i klientów DDP

 

Okres realizacji zadania od dnia 01.05.2022 – 31.08.2022  (4 m-ce)

ETAP I - V.2022 – VI.2022 

- opracowanie strategii wdrożenia NMZ w MCUS - realizowane przez ekspertów MCUS. 

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP II -  VI.2022 

- opracowanie zarządzenia Dyrektora MCUS realizowane przez ekspertów MCUS (przygotowanie zarządzenia). Wdrożenie przez Dyrektora MCUS NMZ w MCUS.

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP III - V.2022 – VI.2022 

- szkolenia wdrożeniowe dla pracowników DDP MCUS realizowane przez pracowników i ekspertów UMED. Zakres szkoleń wdrożeniowych dla pracowników DDP MCUS:

1 szkolenie „Wielki problem geriatryczny, zaburzenia mobilności, równowagi i upadki – 

teoria i praktyka”.  

2 szkolenie „Sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych - teoria, praktyka”.
3 szkolenie „Uczenie jak uczyć - zasady przekazywania wiedzy - edukacja klientów przez pracowników MCUS”.

4 szkolenie „Fizjoterapia jako element zapobiegania upadkom osób starszych”.
5 szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u osób w podeszłym wieku”. W szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie 40 pracowników MCUS, w związku z tym 

zaplanowano 3 edycji szkoleń (łącznie 15 szkoleń 1 dniowych).

Planowane daty przeprowadzenia szkoleń: 09.05.2022; 10.05.2022; 11.05.2022; 13.05.2022; 20.05.2022; 26.05.2022; 27.05.2022; 31.05.2022; 01.06.2022; 02.06.2022; 03.06.2022; 14.06.2022; 15.06.2022; 21.06.2022; 26.06.2022.

ETAP ZAKOŃCZONY

-  zakup 8 sztuk defibrylatorów AED (po 1 szt. do każdego DDP obejmowanego wsparciem w projekcie) wraz z przeprowadzeniem szkolenia 48 pracowników MCUS z zakresu obsługi defibrylatorów AED i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Planowane daty przeprowadzenia szkoleń: 04.08.2022; 08.08.2022; 10.08.2022; 12.08.2022; 16.08.2022; 18.08.2022; 22.08.2022 i 24.08.2022 

Terminy szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

ETAP IV- VI.2022- VII.2022 

- szkolenia wdrożeniowe dla klientów DDP MCUS realizowane przez pracowników i ekspertów UMED. Zakres szkoleń wdrożeniowych dla klientów DDP MCUS:

1  szkolenie „Wielki problem geriatryczny zaburzenia mobilności, równowagi i upadki 

(w tym sposoby zapobiegania upadkom wśród osób starszych) – teoria i praktyka 

(warsztaty, przykłady)”

2 szkolenie „Profilaktyka w zakresie ograniczania nieszczęśliwych zdarzeń, 

przeciwdziałanie negatywnym czynnikom wypływających z problemów związanych 

z barierami architektonicznymi - teoria praktyka (warsztaty, przykłady)” . Szkolenia odbędą się w zakresie 2 powyżej tematykach, po 2 szkolenia w 8 DDP - łącznie 16 szkoleń. Zaplanowano udział 90 klientów  DDP i 20 członków rodzin/opiekunów faktycznych.

Planowane daty przeprowadzenia szkoleń: 05.05.2022; 06.05.2022; 13.05.2022; 18.05.2022; 25.05.2022; 02.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022; 08.06.2022;  10.06.2022; 17.06.2022; 23.06.2022; 24.06.2022; 28.06.2022; 29.06.2022; 30.06.2022

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP V- VIII.2022 

- uruchomienie programu - rozpoczęcie pracy z klientami DDP w ramach NMZ. Etap ten nastąpi jednocześnie z etapem szkoleń. Strategia i szkolenia zostaną opracowane tak, aby nie powielać stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością. 

Przy rekrutacji nowego personelu do NMZ osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, 

że spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Materiały szkoleniowe 

będą nagrane na pendrive'ach w celu zaoszczędzenia papieru i toneru oraz energii.

ETAP ZAKOŃCZONY

Zadanie nr 6

Opracowanie rekomendacji i instrukcji do NMZ

 

Okres realizacji zadania od dnia 01.06.2022 – 31.08.2022  (3 m-ce)

ETAP I VI.2022 - VII.2022 

- przygotowanie materiałów do rekomendacji - realizowane przez ekspertów MCUS. 

Cel - zebranie wszystkich materiałów niezbędnych do opracowania rekomendacji do wdrożenia NMZ przez inne podmioty prowadzące DPS lub DDP. 

ETAP ZAKOŃCZONY

ETAP II VIII.2022 

- opracowanie rekomendacji, stanowiącej całościową  i spójną strategię wdrożenia 

rozwiązania wypracowanego we współpracy z PZ, uwzględniając  wszystkie aspekty: 

formalne, ekonomiczne, merytoryczne, szanse i zagrożenia. Realizowane przez ekspertów 

UMED. Ostateczna wersja rekomendacji (wydane w formie publikacji) zostanie zlecona

do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED.

Rekomendacje zostaną opracowane w taki sposób, aby nie powielały stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością wydane oraz przygotowane w formie 

elektronicznej, a informacje o rekomendacji i możliwości skorzystania z nich zostanie 

opublikowana na stronie internetowej MCUS. Zostanie też opracowana i zamieszczona na stronie internetowej MCUS w wersji: dla osób niedowidzących oraz dla osób głuchoniemych. 

ETAP ZAKOŃCZONY

Projekt został zakończony

Rekomendacje i instrukcje do wdrożenia Nowego Modelu Zapobiegania w dziennych domach pomocy

Bezpiecznik nr 1 - http://dokumentypjm.migam.org/books/zztb/

Bezpiecznik nr 2 - http://dokumentypjm.migam.org/books/pmlg/

Rekomendacje i instrukcje do wdrożenia NMZ (...) - http://dokumentypjm.migam.org/books/rdaz/

 

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo    logoASP