DYREKTOR

MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

administratora ds. zamówień publicznych

w Dziale Zamówień Publicznych

wymiar: 1 etat

ilość stanowisk pracy: 1

 1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych (ustawa prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustawy, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego oraz niezbędnych przepisów stosowanych przy prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
 • umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku;
 • dokładność i staranność wykonywania zadań;
 • zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;
 • umiejętność przekonywującego argumentowania służącego osiąganiu wyznaczonych celów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi;
 • umiejętność zachowywania się w sytuacjach konfliktowych;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • umięjętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej do postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • prowadzenie procedur przetargowych w trybach krajowych i unijnych;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 • dokumentowanie postępowań przetargowych, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami;
 • sporządzanie korespondencji związanej z przeprowadzanymi procedurami przetargowymi;
 • przygotowanie wzorów umów do postępowań przetargowych;
 • zamieszczanie ogłoszeń i informacji związanych z przeprowadzanymi procedurami na portalu UZP oraz stronie internetowej MCUS;
 • opisywanie faktur i rachunków dotyczących realizacji zamówień;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań do urzędu zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru wniosków, rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz rejestru umów;
 • analizowanie, przygotowywanie i zdanie dokumentów do archiwum.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca wykonywana w siedzibie MCUS;
 • stanowisko pracy wyposażone w komputer;
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 1. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Za miesiąc lipiec, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.
 1. Dodatkowe dokumenty:
 • szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • list motywacyjny – opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu,

ul. Mączna 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres MCUS z dopiskiem”

Dotyczy naboru na stanowisko administratora ds. zamówień publicznychw terminie do dnia 10 września 2018 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej

MCUS, tj. www.mcus.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek

„wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 sierpień 2018 12:07 Teodor Lepczyński