Naglowek kolor eu male

Projekt Domowa Przystań współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowisko:

 pielęgniarki (0,500 etatu) 

w Dziennym Domu Pomocy

w ramach realizacji zadania nr 2 testowanie Nowego Modelu Wsparcia

1. Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie: mgr pielęgniarstwa lub licencjat pielęgniarstwa lub pielęgniarka dyplomowana z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego, opieki długoterminowej lub specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego lub rodzinnego, pielęgniarstwa zachowawczego.

2. Planowany ramowy zakres czynności pielęgniarki obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
  1) wykonywanie czynności higienicznych,
  2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej klientów (w szczególności zaleconej przez lekarza) i ocena skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych,
  3) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego i pielęgnacyjnego realizowanego we współpracy z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego;
  4) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
      a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
      b) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
      c) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
      d) wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych;
 5) wspieranie procesu leczenia, w tym:
      a) przypominanie o przyjmowaniu leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
      b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,
      c) pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny;
 6) wsparcie klienta i współpraca z rodziną klienta w zakresie:
      a) edukacji zdrowotnej i poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia klienta ,
      b) udzielanie poradnictwa klientom poszukującym możliwości poprawy stylu życia, zapobiegania urazom i radzenia sobie ze zmianami w statusie zdrowotnym, stanie niepełnosprawności itp.,
    c) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego pielęgnacyjnego realizowanego we współpracy z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
     d) uczestniczenie w szkoleniach zaleconych przez pracodawcę;
 7) prowadzenie dokumentacji.

3. Wymagane dokumenty:
  1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zawodzie,
  2) kserokopie świadectw pracy,
  3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  4) ewentualnie inne dokumenty poświadczające doświadczenie .

4. Dodatkowe dokumenty:
  1) szczegółowe CV (życiorys),
  2) list motywacyjny.

5. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy.
6. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 08.08.2018 r. w Dziale Kadr MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby MCUS, realizowanej w ramach projektu pn. „Domowa przystań”. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego na dane stanowisko zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane będą przez okres 50 lat, po ustaniu zatrudnienia.
Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w sposób mechaniczny, po zakończeniu procesu rekrutacji.
Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 03 lipiec 2018 18:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 lipiec 2018 19:49 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 lipiec 2018 16:06 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 01 sierpień 2018 06:28 Super User