ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na stanowisko:

Fizjoterapeuta

w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu (1 etat)
i
w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu (1 etat)

funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

1. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty wymagane przepisami prawa,
z uwzględnieniem przepisu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1319),
3) aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Planowany ramowy zakres czynności fizjoterapeuty obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w postaci terapii ruchowej w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) udział w opracowywaniu indywidualnych programów usprawniania ruchowego klientów,
2) opracowywanie i realizacja indywidualnego planu wsparcia klientów,
3) planowanie i prowadzenie zajęć ruchowych,
4) nauczanie klientów posługiwania się wyrobami medycznymi,
5) prowadzenie działalności profilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób niesamodzielnych w celu zapobiegania niepełnosprawności,
6) edukacja klientów w zakresie mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności,
7) edukacja klientów w zakresie doskonalenia czynności dnia codziennego klientów, w tym treningi samoobsługi prowadzące do większej samodzielności i aktywności klientów Dziennego Domu Pomocy,
8) prowadzenie gimnastyki usprawniającej grupowej i indywidualnej klientów,
9) organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych o charakterze rekreacyjno-sportowym,
10) prowadzenie dokumentacji klientów, dotyczącej realizacji usług.

4. Wymagane dokumenty:
1) kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fizjoterapeuty,
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

5. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

6. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 maja 2022 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

7. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-05/2022”, do dnia 07.03.2022 roku w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3,pok. 160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

8. Inne informacje:
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
 Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://www.mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
https://mcus.pl/praca.html,
 https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 24 luty 2022 19:18 Konrad Karykowski