ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na stanowisko:

Pomoc kuchenna

w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu (1 etat)
i
w Dziennym Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu (1 etat)

funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie co najmniej podstawowe

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, zaangażowanie, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Planowany ramowy zakres czynności pomocy kuchennej obejmuje realizację usług opiekuńczych
w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) utrzymanie czystości na terenie Dziennego Domu Pomocy (zwanego dalej DDP),
2) wydawanie gotowych posiłków,
3) zamawianie odpowiedniej liczby posiłków dla klientów z uwzględnieniem rodzaju i liczby diet,
4) monitorowanie jakości i ilości dostarczanych posiłków do DDP,
5) przyjęcie posiłków od kierowcy cateringowego i przenoszenie zapakowanych pojemników z posiłkami
z samochodu do pomieszczeń kuchennych,
6) porcjowanie posiłków, zebranie brudnych naczyń,
7) bieżące mycie i wyparzanie naczyń stołowych i drobnego sprzętu kuchennego użytych podczas wydawania posiłków,
8) bieżące mycie urządzeń i maszyn funkcjonujących w DDP,
9) mycie, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń wydawalni, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń w DDP,
10) obsługiwanie organizowanych imprez i wydarzeń dla klientów DDP,
11) podgrzewanie i przygotowanie niektórych potraw (np. herbata, kawa, kompot, śniadanie).

4. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

5. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

6. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 maja 2022 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

7. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia MCUS.DKP.110-15/2021”, do dnia 15.11.2021 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
 Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/praca.html, https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom.html
https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 109.50 KB Konrad Karykowski
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.36 KB Konrad Karykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05 listopad 2021 20:23 Konrad Karykowski