ue rpo mdd

 

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na stanowisko:

Psychologa (0,5 etatu)
w Dziennym Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura
osobista.

3. Planowany ramowy zakres czynności psychologa obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i wspierających w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wsparcie psychologiczne i emocjonalne,
2) prowadzenie zajęć stymulujących funkcje poznawcze i funkcje psychomotoryczne klientów,
3) udział w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych planów wsparcia klientów,
4) wspomaganie procesu adaptacyjnego nowoprzyjętych klientów,
5) konsultowanie i udzielanie porad personelowi w celu zapewnienia opieki adekwatnej
do stanu psychosomatycznego klienta,
6) aktywizowanie klientów do podtrzymywania relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym,
7) kształtowanie postaw prozdrowotnych klientów,
8) sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności psychologicznej w Dziennym Domu Pomocy.

4. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy (świadectwa pracy
lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

5. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 

6. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października
2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

7. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 11.06.2021 roku
w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-03/21”,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

8. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu e-mail lub numeru telefonu, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną
lub telefonicznie.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  https://www.mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom/ogloszenia-praca.html
- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 109.50 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.36 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 28 maj 2021 09:40 Super User