ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8
we Wrocławiu
funkcjonującego w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu
wymiar: 1 etat; ilość stanowisk pracy: 1


1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) wykształcenie wyższe,
2) ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3) doświadczenie – staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej,
4) obywatelstwo polskie,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
1) umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku i w zespole,
2) dokładność i staranność wykonywania zadań,
3) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych
4) znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, finansów publicznych, prawa pracy, pracowników samorządowych
5) umiejętność przekonywującego argumentowania służącego osiąganiu wyznaczonych celów,
6) zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
7) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
8) umiejętność zachowywania się w sytuacjach konfliktowych,
9) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
10) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz programów komputerowych (MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, MS Office Outlook, Microsoft Project).


3. Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2020 r.


4. Planowany ramowy zakres czynności kierownika dziennego domu pomocy obejmuje organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu (zwanego dalej: DDP), zapewnienie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie i właściwymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 dla naboru nr RPDS.09.02.01-IP.02.02-263/17.
Ponadto do zadań kierownika należeć będzie w szczególności:
1) nadzór nad personelem merytorycznym,
2) realizacja zadań DDP przy pomocy personelu merytorycznego,
3) monitoring i pomiar wskaźników projektu,
4) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych w DDP,
5) terminowe sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działalności DDP,
6) przygotowanie i nadzór nad harmonogramami oraz planami pracy obowiązującymi w DDP,
7) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej,
8) terminowe prowadzenie rozliczeń księgowych w ramach funkcjonowania DDP,
9) fiskalizacja naliczeń za pobyt klientów DDP,
10) nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
11) integrowanie zadań zorientowanych na rozwój DDP,
12) nadzorowanie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej,
13) archiwizacja dokumentacji DDP.


5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w DDP przy ul. Skoczylasa 8,
2) stanowisko pracy wyposażone w komputer,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
5) zatrudnienie w ramach umowy o pracę: na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r. (pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy w sytuacji opisanej w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych), z możliwością zatrudnienia docelowo na czas nieokreślony.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2019 roku wyniósł poniżej 6%.


7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kserokopie świadectw pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – opatrzone własnoręcznym podpisem,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
7) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata – opatrzone własnoręcznym podpisem.

8. Dodatkowe dokumenty:
1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
2) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
3) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu” w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, p. 160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2019 r. - decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.


10. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail). Prosimy o sprawdzanie podanej skrzynki elektronicznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html

- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html 

- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  przy ul. Mącznej 3.

stopka ue rpo mdd

 
 
 
 
 
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Konrad Karykowski
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 151.07 KB Konrad Karykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 listopad 2019 14:21 Konrad Karykowski