ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierowca samochodu towarowo-osobowego
(1 stanowisko x 0,5 etatu)
w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: co najmniej podstawowe i umiejętność wykonywania czynności na stanowisku kierowcy samochodu towarowo-osobowego,
3) prawo jazdy kategorii B.

2. Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

3. Planowany ramowy zakres czynności kierowcy samochodu towarowo - osobowego obejmuje realizację usług wsparcia towarzyszącego w dziennym domu pomocy,
w tym w szczególności:
1) prowadzenie pojazdu zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym w zakresie prawa ruchu drogowego,
2) wykonywanie obsługi codziennej pojazdu i bieżące sprawdzanie stanu technicznego pojazdu
oraz urządzeń pomocniczych zamontowanych w samochodzie,
3) przewóz klientów dziennego domu pomocy (zwanego dalej: DDP) do DDP i z powrotem
do miejsca zamieszkania,
4) współpraca z personelem DDP w celu prawidłowej realizacji usługi przewozu,
5) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu klientów DDP w zależności od indywidualnych potrzeb pasażera w tym zakresie,
6) zabezpieczenie osób przewożonych na wózkach inwalidzkich z wykorzystaniem urządzeń pomocniczych zamontowanych w samochodzie,
7) pomoc w przemieszczaniu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poza pojazdem zgodnie z występującymi potrzebami,
8) właściwa eksploatacja pojazdu,
9) dokonywanie przeglądów: gwarancyjnych, okresowych i rejestracyjnych w wyznaczonych
do tego stacjach serwisowych i diagnostycznych,
10) dokładne, prawidłowe wypełnianie i rozliczanie na bieżąco dziennych kart drogowych dotyczących eksploatacji pojazdu.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana na terenie miasta Wrocław, baza w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) kserokopia prawa jazdy kategorii B,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).

7. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

8. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 18.11.2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160 (sekretariat)
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-68/19”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

9. Inne informacje:
Prosimy podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html

- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html 

- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  przy ul. Mącznej 3.

stopka ue rpo mdd

 
 
 
 
 
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Konrad Karykowski
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.36 KB Konrad Karykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 listopad 2019 14:15 Konrad Karykowski