ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na stanowisko:

Instruktor terapii zajęciowej (1 etat)
w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania niezbędne
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku instruktora terapii zajęciowej,
3) dyplom w zawodzie instruktora terapii zajęciowej.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności terapeuta zajęciowy obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wspierających w dziennym domu pomocy, w tym
w szczególności:
1) opracowywanie planów pracy z klientem, z zakresu terapii zajęciowej z elementami działalności kulturalno-oświatowej,
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
3) organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich, okolicznościowych, zajęć sportowych, wycieczek,
4) prowadzenie treningów: samoobsługi, wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
5) działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
6) prowadzenie indywidualnych planów wsparcia klientów,
7) współpraca z pracownikami Dziennego Domu Pomocy w zakresie realizacji zadań,
8) współpraca z opiekunami faktycznymi/rodzinami klientów na rzecz poprawy funkcjonowania ich w środowisku,
9) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności do końca danego kwartału i roku kalendarzowego,
10) prowadzenie dokumentacji klientów, dotyczącej realizacji usług,
11) redagowanie informacji tekstowej oraz fotograficznej, dotyczącej działalności Dziennego Domu Pomocy.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) kserokopia dyplomu w zawodzie instruktora terapii zajęciowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).

7. Forma zatrudnienia: 

umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

8. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 18.11.2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-67/19”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

9. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail). Prosimy o sprawdzanie podanej skrzynki elektronicznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html

- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html 

- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  przy ul. Mącznej 3.

stopka ue rpo mdd

 
 
 
 
 
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Konrad Karykowski
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.36 KB Konrad Karykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 listopad 2019 14:10 Konrad Karykowski