ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

poszukuje pracownika na stanowisko:

Opiekun (2 etaty)
w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie:
a) średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku opiekun lub
b) ukończona szkoła asystentek medycznych,
3) co najmniej roczny staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane ukończone szkolenia:
- w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
- z zakresu realizowanej usługi opiekuńczej, w wymiarze minimum 80-godzin,
w przypadku gdy nie były one realizowane w ramach programu szkolnego,
2) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym wolontariackie, osobiste wynikające
z pełnienia roli opiekuna faktycznego lub zawodowe (w przypadku gdy nie było ono realizowane
w ramach programu szkolnego),
3) mile widziana znajomość obsługi komputera,
4) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności opiekuna obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności higienicznych,
2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej dla klientów w ramach kompetencji opiekuna
(w szczególności zaleconej przez lekarza),
3) tworzenie indywidualnego programu opiekuńczego klienta obejmującego pomoc w czynnościach dnia codziennego, mobilizowanie i podtrzymywanie aktywności, zapewnienie bezpieczeństwa
i wsparcia emocjonalnego oraz edukacja i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia,
4) pomoc i wsparcie opiekuńcze, realizowane poprzez dobranie odpowiednich metod, technik
i narzędzi zapewniających kompleksową opiekę dostosowaną do potrzeb i możliwości osoby starszej będącej klientem,
5) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego realizowanego we współpracy
z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
6) towarzyszenie i wsparcie klientów w ich codziennych czynnościach i wypoczynku,
7) opieka podczas przewozu klientów do dziennego domu pomocy i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach wsparcia towarzyszącego,
8) prowadzenie dokumentacji, dotyczącej realizacji usług.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy,
3) opieka podczas przewozu klientów do dziennego domu pomocy i z powrotem do miejsca zamieszkania.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
2) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu), potwierdzające wymagany staż pracy,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu realizowanej usługi opiekuńczej w wymiarze minimum 80 godzin,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych
(np. zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego).

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

8. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

9. Termin i miejsce składania ofert: 

dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 27.09.2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-70/19”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

10. Inne informacje:

Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenie), drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html

- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html 

- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

 
 
 
 
 
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Konrad Karykowski
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Konrad Karykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 wrzesień 2019 14:06 Konrad Karykowski