ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na stanowisko:

Instruktor terapii zajęciowej (1 etat)
w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania niezbędne
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: co najmniej średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku instruktora terapii zajęciowej,
3) dyplom w zawodzie instruktora terapii zajęciowej.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura
osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności terapeuta zajęciowy obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wspierających w dziennym domu pomocy, w tym
w szczególności:
1) opracowywanie planów pracy z klientem, z zakresu terapii zajęciowej z elementami działalności kulturalno-oświatowej,
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
3) organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich, okolicznościowych, zajęć sportowych, wycieczek,
4) prowadzenie treningów: samoobsługi, wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
5) działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
6) prowadzenie indywidualnych planów wsparcia klientów,
7) współpraca z pracownikami Dziennego Domu Pomocy w zakresie realizacji zadań,
8) współpraca z opiekunami faktycznymi/rodzinami klientów na rzecz poprawy funkcjonowania ich w środowisku,
9) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności do końca danego kwartału i roku kalendarzowego,
10) prowadzenie dokumentacji klientów, dotyczącej realizacji usług,
11) redagowanie informacji tekstowej oraz fotograficznej, dotyczącej działalności Dziennego Domu Pomocy.

 

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) kserokopia dyplomu w zawodzie instruktora terapii zajęciowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

7. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

8. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 27.09.2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160 (sekretariat)
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-67/19”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

9. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail). Prosimy o sprawdzanie podanej skrzynki elektronicznej.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html

- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html 

- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  przy ul. Mącznej 3.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

 
 
 
 
 
 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Konrad Karykowski
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Konrad Karykowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 wrzesień 2019 13:25 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 wrzesień 2019 13:33 Konrad Karykowski