ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

ogłasza nabór na stanowisko:

Psycholog (0,5 etatu)
w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia,
3) aktualne prawo wykonywania zawodu psychologa.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura
osobista,
2) mile widziana znajomość obsługi komputera.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: VIII 2019 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności psychologa obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i wspierających w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wsparcie psychologiczne i emocjonalne,
2) prowadzenie zajęć stymulujących funkcje poznawcze i funkcje psychomotoryczne klientów,
3) udział w opracowaniu i realizowaniu indywidualnych planów wsparcia klientów,
4) wspomaganie procesu adaptacyjnego nowoprzyjętych klientów,
5) konsultowanie i udzielanie porad personelowi w celu zapewnienia opieki adekwatnej
do stanu psychosomatycznego klienta,
6) aktywizowanie klientów do podtrzymywania relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym,
7) kształtowanie postaw prozdrowotnych klientów,
8) sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych dotyczących działalności psychologicznej w Dziennym Domu Pomocy.

5. Warunki pracy na stanowisku:
praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa wykonywania zawodu psychologa,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),

4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

8. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

9. Termin i miejsce składania ofert:
dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej do dnia 24.06.2019 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-46/19”,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty
do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

10. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu e-mail lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia), drogą elektroniczną
lub telefonicznie.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html
- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 czerwiec 2019 18:06 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 czerwiec 2019 18:08 Super User