ue rpo mdd

 

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 131 Wrocław

poszukuje pracowników na stanowisko:

Kierowca samochodu towarowo-osobowego
(2 stanowiska x 0,5 etatu)
w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: co najmniej podstawowe i umiejętność wykonywania czynności na stanowisku kierowcy samochodu towarowo-osobowego,
3) prawo jazdy kategorii B.

2. Przewidywany termin zatrudnienia: VIII 2019 r.

3. Planowany ramowy zakres czynności kierowcy samochodu towarowo - osobowego obejmuje realizację usług wsparcia towarzyszącego w dziennym domu pomocy,
w tym w szczególności:
1) prowadzenie pojazdu zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym w zakresie prawa ruchu drogowego,
2) wykonywanie obsługi codziennej pojazdu i bieżące sprawdzanie stanu technicznego pojazdu
oraz urządzeń pomocniczych zamontowanych w samochodzie,
3) przewóz klientów dziennego domu pomocy (zwanego dalej: DDP) do DDP i z powrotem
do miejsca zamieszkania,
4) współpraca z personelem DDP w celu prawidłowej realizacji usługi przewozu,
5) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu klientów DDP w zależności od indywidualnych potrzeb pasażera w tym zakresie,
6) zabezpieczenie osób przewożonych na wózkach inwalidzkich z wykorzystaniem urządzeń pomocniczych zamontowanych w samochodzie,
7) pomoc w przemieszczaniu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poza pojazdem zgodnie z występującymi potrzebami,
8) właściwa eksploatacja pojazdu,
9) dokonywanie przeglądów: gwarancyjnych, okresowych i rejestracyjnych w wyznaczonych
do tego stacjach serwisowych i diagnostycznych,
10) dokładne, prawidłowe wypełnianie i rozliczanie na bieżąco dziennych kart drogowych dotyczących eksploatacji pojazdu.

4. Warunki p[racy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) kserokopia prawa jazdy kategorii B,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

6. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

7. Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-35/19”, do dnia 31.05.2019 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

8. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenie), drogą elektroniczną
lub telefonicznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html
- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 maj 2019 23:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 23:34 Super User