ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 131 Wrocław

ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka (0,25 etatu)
w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,
3) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
2) mile widziana umiejętność obsługi komputera,
3) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: VIII 2019 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności pielęgniarki obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności higienicznych,
2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej klientów (w szczególności zaleconej przez lekarza),
3) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego i pielęgnacyjnego realizowanego
we współpracy z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
4) monitorowanie stanu klienta, a w sytuacji pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia udzielenie pierwszej pomocy,
5) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
6) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
7) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
8) wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
9) wspieranie procesu leczenia w zakresie usług opiekuńczych w systemie pomocy społecznej,
w tym przypominanie o przyjmowaniu leków,
10) zmiana opatrunków w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
11) pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
12) wsparcie klienta i współpraca z rodziną klienta w zakresie: edukacji zdrowotnej
i poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia klienta,
13) udzielanie poradnictwa klientom poszukującym możliwości poprawy stylu życia, zapobiegania urazom i radzenia sobie ze zmianami w statusie zdrowotnym, stanie niepełnosprawności itp.,
14) prowadzenie dokumentacji, dotyczącej realizacji usług.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu,
2) praca w równoważnym systemie czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie tych szkoleń w ramach programu szkolnego.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

8. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-34/19”, do dnia 31.05.2019 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (Sekretariat) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

10. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenie), drogą elektroniczną
lub telefonicznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html
- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 23:30 Super User