ue rpo mdd

 

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 131 Wrocław

ogłasza nabór na stanowisko:

Pomoc kuchenna (1 etat)
w Dziennym Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: co najmniej podstawowe i umiejętność wykonywania czynności
na stanowisku pomocy kuchennej,
3) stan zdrowia bez przeciwwskazań do wykonywania pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: VIII 2019 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności pomocy kuchennej obejmuje realizację usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) utrzymanie czystości na terenie Dziennego Domu Pomocy (zwanego dalej: DDP),
2) wydawanie gotowych posiłków,
3) zamawianie odpowiedniej liczby posiłków dla klientów z uwzględnieniem rodzaju i liczby diet,
4) monitorowanie jakości i ilości dostarczanych posiłków do DDP,
5) przyjęcie posiłków od kierowcy cateringowego,
6) przenoszenie zapakowanych pojemników z posiłkami z samochodu do pomieszczeń kuchennych,
7) porcjowanie posiłków,
8) zebranie brudnych naczyń,
9) bieżące mycie i wyparzanie naczyń stołowych i drobnego sprzętu kuchennego, użytych podczas wydawania posiłków,
10) bieżące mycie urządzeń i maszyn funkcjonujących w DDP,
11) mycie, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń wydawalni, pomieszczeń sanitarnych,
ciągów komunikacyjnych oraz pozostałych pomieszczeń w DDP,
12) obsługiwanie organizowanych imprez i wydarzeń dla klientów DDP,
13) podgrzewanie i przygotowanie niektórych potraw (herbata, kawa, kompot, śniadanie).

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu,
2) jednozmianowy tryb w równoważnym systemie czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

 7. Forma zatrudnienia: 

umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

8. Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-31/19”, do dnia 31.05.2019 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (Sekretariat) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

9. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenie), drogą elektroniczną
lub telefonicznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html
- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 23:09 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2019 23:23 Super User