ue rpo mdd

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ul. Mączna 3, 131 Wrocław

ogłasza nabór na stanowisko:

Terapeuta zajęciowy (1 etat)
w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu
funkcjonującym w ramach projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

1. Wymagania niezbędne
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie: wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań
na stanowisku
lub
policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie terapeuta zajęciowy.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, elastyczność, zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura
osobista,
2) mile widziana umiejętność obsługi komputera.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: VIII 2019 r.

4. Planowany ramowy zakres czynności terapeuta zajęciowy obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wspierających w dziennym domu pomocy, w tym
w szczególności:
1) opracowywanie planów pracy z klientem, z zakresu terapii zajęciowej z elementami działalności kulturalno-oświatowej,
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
3) organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich, okolicznościowych, zajęć sportowych, wycieczek,
4) prowadzenie treningów: samoobsługi, wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
5) działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,
6) prowadzenie indywidualnych planów wsparcia klientów,
7) współpraca z pracownikami Dziennego Domu Pomocy w zakresie realizacji zadań,
8) współpraca z opiekunami faktycznymi/rodzinami klientów na rzecz poprawy funkcjonowania ich w środowisku,
9) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności do końca danego kwartału i roku kalendarzowego,
10) prowadzenie dokumentacji klientów, dotyczącej realizacji usług,
11) redagowanie informacji tekstowej oraz fotograficznej, dotyczącej działalności Dziennego Domu Pomocy.

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w Dziennym Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu,
2) jednozmianowy tryb w równoważnym systemie czasu pracy.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zawodzie,
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, realizowanej w ramach projektu pn.: Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych
w dziennych domach pomocy we Wrocławiu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

8. Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony (na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 października 2021 r.), z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DK.110-30/19”, do dnia 31.05.2019 r. w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (Sekretariat) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu).

10. Inne informacje:
Prosimy o podanie w ofercie adresu elektronicznego (e-mail) lub numeru telefonu, gdyż informacja
o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenie), drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


Po zakończonym naborze oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
- Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu  https://mcus.pl/praca.html
- https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

stopka ue rpo mdd

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie doc 111.00 KB Super User
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pdf 147.14 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 09:01 Super User