ue rpo mdd

PROJEKT
MÓJ DRUGI DOM - ZAPEWNIENIE WSPARCIA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W DZIENNYCH DOMACH POMOCY WE WROCŁAWIU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalisty ds. koordynacji projektu
Samodzielne stanowisko
wymiar: 1 etat
ilość stanowisk pracy: 1
(nabór ponowny)

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) wykształcenie wyższe i min. 4-o letni staż pracy;
2) nieposzlakowana opinia;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
1) wiedza dotycząca funkcjonowania programów dofinansowanych z EFS, w szczególności RPO WD
na lata 2014-2020 w zakresie wymagań dla realizacji projektów społecznych oraz znajomość
systemu SL2014;
2) umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku;
3) dokładność i staranność wykonywania zadań;
4) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;
5) umiejętność przekonywującego argumentowania służącego osiąganiu wyznaczonych celów;
6) umiejętność pracy w zespole;
7) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi;
8) umiejętność zachowywania się w sytuacjach konfliktowych;
9) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
10) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego
(WORD, EXCEL).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynacji projektu:
1) koordynacja realizacji Projektu, w zakresie formalnym i merytorycznym, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, w tym harmonogramem, budżetem i założonymi wskaźnikami produktu i rezultatu oraz zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu i umowami o partnerstwie, zawartymi pomiędzy Liderem i Partnerem społecznym, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi oraz dokumentacją konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17;
2) koordynacja pracą personelu Projektu w tym planowanie, rozliczanie i ocena pracy personelu w zakresie formalnym i merytorycznym Projektu;
3) rozwiązywanie problemów, które mogą pojawiać się na etapie realizacji Projektu w zakresie formalnym i merytorycznym;
4) koordynacja działań partnerstwa, w tym bieżąca współpraca z przedstawicielem Lidera – Gminy Wrocław – Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia, Partnerem społecznym oraz nadzór i monitoring działań Partnera w Projekcie, w tym wydatków ponoszonych i rozliczanych przez Partnera społecznego;
5) organizacja pracy biura projektowego;
6) zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wytycznymi obowiązującymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a także innymi odpowiednimi przepisami, oraz nadzór nad personelem i wykonawcami w zakresie ich przestrzegania;
7) rozliczanie wydatków Projektu w systemie SL 2014;
8) terminowe przygotowywanie i składanie wniosków o płatność, raportów oraz innych dokumentów o ile będą wymagane;
9) dokonywanie aktualizacji, modyfikacji, zmian w dokumentacji Projektu, w tym harmonogramu płatności – o ile będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej realizacji Projektu;
10) koordynowanie działań w zakresie promocji Projektu, w tym weryfikacja i zapewnienie właściwych oznaczeń i logotypów w dokumentacji Projektu;
11) sporządzanie comiesięcznych raportów przedstawiających stan realizacji Projektu i stopień osiągania rezultatów;
12) weryfikacja dokumentów Projektu, w tym umów i dokumentów księgowych, pod względem prawidłowości i zgodności z postanowieniami umowy o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie oraz innych odpowiednich dokumentów i przepisów;
13) akceptacja merytoryczna dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym protokołów odbioru, kart ewidencji czasu pracy, raportów z czasu pracy uczestników zespołu merytorycznego, wniosków o płatność;
14) nadzór nad prawidłowością dokonywania wydatków w Projekcie, w tym doradztwo;
15) udział w kontrolach i audytach oraz współpraca z przedstawicielami jednostek kontrolujących;
16) udział w zebraniach, spotkaniach i naradach Zespołu Zarządzającego, w tym sporządzanie raportów z przebiegu spotkań;
17) udział w spotkaniach z przedstawicielem Lidera, w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, w tym sporządzanie raportów z przebiegu spotkań;
18) udział w zebraniach Komitetu Sterującego;
19) udział w spotkaniach z Partnerem społecznym, w tym sporządzanie raportów z przebiegu spotkań;
20) archiwizowanie dokumentacji powstałej podczas realizacji Projektu;
21) inne, niewymienione powyżej czynności, związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji Projektu.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych;
2) stanowisko pracy wyposażone w komputer;
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4) większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
5) zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Za miesiąc listopad, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie świadectw pracy;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
4) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem;
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem;
7) ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

  

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV (życiorys);
2) list motywacyjny.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby MCUS, realizowanej w ramach projektu, pn. Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, p. 160 (sekretariat) w zaklejonej kopercie lub pocztą na adres MCUS z dopiskiem”
„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. koordynacji projektu” w terminie do dnia 22.12.2018 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 grudzień 2018 17:59 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 17:59 Super User