Naglowek kolor eu male

 

 

Projekt Domowa Przystań współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowisko:

Opiekuna medycznego (1,000 etat)

w Dziennym Domu Pomocy w ramach realizacji zadania nr 2 testowanie Nowego Modelu Wsparcia

1. Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie: szkoła policealna i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny, lub wykształcenie o profilu opiekun medyczny, ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych.
2. Planowany ramowy zakres czynności opiekuna medycznego obejmuje realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególności:
1) wykonywanie czynności higienicznych,
2) realizowanie opieki pielęgnacyjnej dla klientów w ramach kompetencji opiekuna medycznego (w szczególności zaleconej przez lekarza),
3) wspieranie procesu leczenia w ramach usług opiekuńczych specjalistycznych w systemie pomocy społecznej,
4) rozpoznawanie potrzeb biopsycho-społecznych klientów oraz ich możliwości funkcjonowania,
5) tworzenie indywidualnego programu opiekuńczego obejmującego pomoc w czynnościach dnia codziennego, mobilizowanie i podtrzymywanie aktywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego oraz uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
6) pomoc i wsparcie opiekuńcze, realizowane poprzez dobranie odpowiednich metod, technik i narzędzi zapewniających kompleksową opiekę dostosowaną do potrzeb i możliwości osoby starszej,
7) wykonywanie czynności w ramach procesu opiekuńczego realizowanego we współpracy z innymi specjalistami w Dziennym Domu Pomocy z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego i rodzinnego,
8) towarzyszenie i wsparcie klienta w ich codziennych czynnościach i wypoczynku,
9) prowadzenie dokumentacji
10) uczestnictwo w szkoleniach zaleconych przez pracodawcę.
3. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zawodzie
2) kserokopie świadectw pracy
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
4) ewentualnie inne dokumenty poświadczające doświadczenie

4. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV
2) list motywacyjny

5. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy.
6. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 14.07.2018 r. w Dziale Kadr MCUS przy ul. Mącznej 3, pok. 146, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby MCUS, realizowanej w ramach projektu pn. „Domowa przystań”. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego na dane stanowisko zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane będą przez okres 50 lat, po ustaniu zatrudnienia.
Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone w sposób mechaniczny, po zakończeniu procesu rekrutacji.
Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 lipiec 2018 08:43 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 lipiec 2018 07:49 Super User